25 lutego 2014 | Brak komentarzy

Czerwona herbata, herbata która odchudza i leczy

Jestem pewna, że o czerwonej herbacie słyszała  każda odchudzająca się osoba. Wiele z Was pewnie zstanawiało się nie raz czy rzeczywiście ona odchudza, a jeśli tak to jak należy ją parzyć i jak często powinniśmy ją pić?

Ja nie wierzę w to, że pijąc tylko i wyłącznie czerwoną herbatę można schudnąć. Wierzę natomiast w jej właściwości i w to, że jeśli połączymy jej picie ze zdrową, dobrze zbilansowaną dietą to może ona nam pomóc. Mówi się, że picie czerwonej herbaty powoduje, że przez nasz żołądek nie zostaje wchłonięty tłuszcz: wszystko wydalamy. Tłuszcze, które są potrzebne do życia zostają zużywane z naszych zapasów, które posiadamy w postaci wałeczków na brzuchu, czy w innych miejscach. Dlatego też bardzo ważne jest, picie czerwonej herbaty po każdym posiłku. Jeśli dodatkowo nie będziemy pić słodkich napojów podczas diety, to możemy liczyć na szybką utratę wagi.

tumblr_n19e6c1weH1s6qk5fo1_500

Napar z czerwonej herbaty pomaga schudnąć ponieważ przyspiesza przemianę materii, wspomaga pracę jelit i ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. Warto jednak zainteresować się tym niezwykłym napojem w dużo szerszym kontekście, ponieważ czerwona herbata poza odchudzającymi posiada również wiele innych właściwości zdrowotnych.

  • Ze wzglę­du na za­war­tość flu­oru i wap­nia po­ma­ga bu­do­wać mocne kości i zęby
  • Po­zwa­la za­cho­wać do­sko­na­ły wy­gląd skóry i wło­sów – oczysz­cza or­ga­nizm z tok­syn
  •  Dzię­ki za­war­to­ści po­li­fe­no­li ob­ni­ża po­ziom cho­le­ste­ro­lu ze krwi
  • Za­war­te w niej fla­wo­no­idy po­ma­ga­ją we wzmac­nia­niu na­czyń krwio­no­śnych
  • Obniża ciśnienie krwi poprawiając przy tym krążenie
  • Ze wzglę­du na za­war­tość cynku  ma właściwości ła­go­dzące świąd i trą­dzik
  • Może chro­nić wą­tro­bę przed uszko­dze­niem
  • Poprawia pamięć, koncentrację i nastrój
  •  Wal­czy z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi i chro­ni przed uszko­dze­niem DNA
Warto też pamiętać, że  czerwona her­ba­ta zmniej­sza wchła­nia­nie że­la­za oraz  może po­wo­do­wać „wy­płu­ka­nie” skład­ni­ków mi­ne­ral­nych z or­ga­ni­zmu. Z tego też wzglę­du ko­bie­ty w ciąży przed wpro­wa­dze­niem jej do swo­jej diety po­win­ny ko­niecz­nie skon­tak­to­wać się z le­ka­rzem. Ogra­ni­cze­nie wy­pi­ja­nia czer­wo­nej her­ba­ty za­le­ca się rów­nież oso­bom cier­pią­cym na ane­mię oraz ko­bie­tom w trak­cie mie­siącz­ki i kar­mie­nia pier­sią.
Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak zaparzyć sobię filiżankę czerwonej herbaty:-)Nie­peł­ną ły­żecz­kę her­ba­ty zalewamy wodą o tem­pe­ra­tu­rze ok. 95 stop­ni i od­sta­wiamy na pięć minut.
Kto z Was pije czerwoną herbatę? Jakie są wasze doświadczenia? Komu pomogła w odchudzaniu?
Share